domusluzbydokumentformularlegislativakontakty
 

Měření emisí

Měření je prováděno s využitím kontinuálních analyzátorů kouřových plynů od firmy HORIBA, nebo kombinovaným přístrojem ECOM - JN pro analýzu složení spalin, vybaveným elektrochemickými senzory.

Na průmyslových zdrojích znečišťování provádíme tato měření:

- kontinuálně měřené škodliviny: CxHy, SO2, NOx, CO a O2 (jako referenční hladina)
- kontinuálně měřené škodliviny elektrochemickými senzory: SO2, NO, NO2, CO a O2 (jako referenční hladina)
- měření koncentrace tuhých znečišťujících látek gravimetrickou metodou s možnou další analýzou obsahu těžkých kovů v odebraných vzorcích (Hg, Tl, Cd, As, Ni, Co, Cr, Pb, Cu, Mn, popřípadě dalších)
- kontinuální měření fyzikálních parametrů (tlak, teplota, vlhkost, objemový průtok spalin)
- měření tmavosti kouře pomocí Ringelmannovy stupnice.

Dále provádíme měření manuálními metodami:
- anorganických látek (minerální kyseliny, amoniak, chlorovodík, kyanovodík, chlór a jeho sloučeniny, sloučeniny fluóru)
- organických látek (fenol, formaldehyd, benzen, toluen, xylen, styren atd.)
- polyaromatických uhlovodíků (benzo(a)pyrenu) atd.), chlorovaných uhlovodíků (trichloretylen, tetrachloretylen, chlorbenzenu, atd.).

Informace o koncentračních hladinách sledovaných škodlivin Vám můžeme poskytnout ihned po ukončení měření. Jedná se o zpracování předběžných výsledků, které jsou vyhodnocovány kontinuálními analyzátory CxHy, SO2, NOx, CO a O2.

Užitečné odkazy

Ministerstvo Životní prostředí

Státní fond životního prostředí České republiky

Integrovaný registr znečišťování

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Cenia, česká informační agentura životního prostředí

Česká geologická služba

Český hydrometeorologický ústav

Ekolist

Český institut pro akreditaci (ČIA)

Copyright © 2013 sekobrno.cz

SEKO BRNO, spol. s r. o.