domusluzbydokumentformularlegislativakontakty
 

Měření imisí
Zjišťování koncentrace škodlivin ve volném ovzduší.

Provádíme:

- manuální odběry (průměrné 24 hodinové koncentrace) SO2, NOx SO2, NOx měření kyanidů, amoniaku, sirovodíku, (manuální odběry s fotometrickým vyhodnocením odebraných vzorků)

- měření těkavých organických látek (benzen, toluen, xylen, trichloretylen, tetrachloretylen, chlorbenzen) průměrné 24 hodinové koncentrace (odběry na sorpční trubičky)

- měření polyaromatických uhlovodíků (základní řada vybraných 16-ti podle EPA metod) - 24 hodinové průměrné koncentrace

- měření polétavého prachu - 24 hodinové koncentrace, možnost analýzy obsahu vybraných těžkých kovů v odebraném vzorku.

Měření škodlivin v pracovním prostředí

Všechna nabízená měření vycházejí z platné legislativy, sledované látky jsou stanovovány v souladu s požadavky hygienických předpisů a norem.

Užitečné odkazy

Ministerstvo Životní prostředí

Státní fond životního prostředí České republiky

Integrovaný registr znečišťování

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Cenia, česká informační agentura životního prostředí

Česká geologická služba

Český hydrometeorologický ústav

Ekolist

Český institut pro akreditaci (ČIA)

Copyright © 2013 sekobrno.cz

SEKO BRNO, spol. s r. o.