Home » Služby

Služby

Měření emisí

Měření je prováděno s využitím kontinuálních analyzátorů kouřových plynů od firmy HORIBA, nebo kombinovaným přístrojem ECOM – JN pro analýzu složení spalin, vybaveným elektrochemickými senzory.

Na průmyslových zdrojích znečišťování provádíme tato měření:

 • kontinuálně měřené škodliviny: CxHy, SO2, NOx, CO a O2 (jako referenční hladina)
 • kontinuálně měřené škodliviny elektrochemickými senzory: SO2, NO, NO2, CO a O(jako referenční hladina)
 • měření koncentrace tuhých znečišťujících látek gravimetrickou metodou s možnou další analýzou obsahu těžkých kovů v odebraných vzorcích (Hg, Tl, Cd, As, Ni, Co, Cr, Pb, Cu, Mn, popřípadě dalších)
 • kontinuální měření fyzikálních parametrů (tlak, teplota, vlhkost, objemový průtok spalin)
 • měření tmavosti kouře pomocí Ringelmannovy stupnice.

Dále provádíme měření manuálními metodami:

 • anorganických látek (minerální kyseliny, amoniak, chlorovodík, kyanovodík, chlór a jeho sloučeniny, sloučeniny fluóru)
 • organických látek (fenol, formaldehyd, benzen, toluen, xylen, styren atd.)
 • polyaromatických uhlovodíků (benzo(a)pyrenu) atd.), chlorovaných uhlovodíků (trichloretylen, tetrachloretylen, chlorbenzenu, atd.).

Informace o koncentračních hladinách sledovaných škodlivin Vám můžeme poskytnout ihned po ukončení měření. Jedná se o zpracování předběžných výsledků, které jsou vyhodnocovány kontinuálními analyzátory CxHy, SO2, NOx, CO a O2.

Měření imisí

Zjišťování koncentrace škodlivin ve volném ovzduší.

Provádíme:

 • manuální odběry (průměrné 24 hodinové koncentrace) SO2, NOx SO2, NOx měření kyanidů, amoniaku, sirovodíku, (manuální odběry s fotometrickým vyhodnocením odebraných vzorků)
 • měření těkavých organických látek (benzen, toluen, xylen, trichloretylen, tetrachloretylen, chlorbenzen) průměrné 24 hodinové koncentrace (odběry na sorpční trubičky)
 • měření polyaromatických uhlovodíků (základní řada vybraných 16-ti podle EPA metod) – 24 hodinové průměrné koncentrace
 • měření polétavého prachu – 24 hodinové koncentrace, možnost analýzy obsahu vybraných těžkých kovů v odebraném vzorku.

Měření škodlivin v pracovním prostředí

Všechna nabízená měření vycházejí z platné legislativy, sledované látky jsou stanovovány v souladu s požadavky hygienických předpisů a norem.

Dále Vám nabízíme:

 • zpracování rozptylových studií z technologických a energetických zdrojů,
 • výpočty poplatků za znečišťování ovzduší provozem stacionárních zdrojů,
 • další technickou, odbornou a poradenskou činnost v oblasti životního prostředí,
 • další technické informace i poradenství související například se současnou větší četností termínů měření emisí.

O našich dalších aktivitách a případném dalším rozšíření nabízených služeb Vás budeme informovat. Těšíme se na Vaši spolupráci a uvítáme Váš zájem o řešení specifických problémů v této oblasti.